ဆက်သွယ်ရန်

အောက်ပါလိပ်စာသို့ လိပ်မူ၍ဖြစ်စေ၊ ဖောင်ကိုဖြည့်ကာ email ဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

လိပ်စာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

အလုံလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်
ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း ၀၁ ၂၂၁၀၃၀ ၊ ၀၁ ၂၂၁၀၁၇

Email ပို့ရန်